BI & Analytiikka

Valjasta data päätöksenteon tueksi

Vain käytetyllä tiedolla on merkitystä

Kaikilla organisaatioilla on dataa, jota hyödyntämällä on mahdollista saada aikaiseksi parempia liiketoimintapäätöksiä. Usein data on kuitenkin piilossa siiloissa, eikä se koskaan jalostu sieltä päätöksenteon raaka-aineeksi.

Kerättyä tietoa on myös osattava käsitellä ja yhdistellä oikein, jotta sen perusteella voidaan tehdä systemaattisia johtopäätöksiä.

Selaa alaspäin!
Olemme koonneet tietopaketin, joka kertoo, miten tiedolla johdetaan modernisti. 

Miten numerot herätetään eloon?

BI:n ja analytiikan onnistuminen on teoriassa helppo todeta: jäävätkö numerot pelkiksi numeroiksi vai jalostuvatko ne perustelluiksi näkemyksiksi ja bisnespäätöksiksi? Oleellista on, että tehdään päätöksiä eli muutetaan jotain, ja sitten seurataan sopivin mittarein, mitä muutoksesta seuraa.

BI:sta ja analytiikasta saa yleensä eniten irti, jos yhdistetään yrityksen itse tuottamaa dataa ja ulkomaailmasta kerättyä dataa. Pelkästään sisäistä dataakin voidaan käyttää, mutta oleellista on yhdisteleminen: paljastetaan jotain, joka ei ilmene sellaisenaan yhdestä tietolähteestä. BI:n ja analytiikan keinoin voi esimerkiksi:

Ymmärtää asiakkaita paremmin.
Kun asiakkaiden mielenliikkeitä ja toimia analysoidaan, voidaan tunnistaa esimerkiksi tilanteet, jossa riski vaihtaa tuotetta tai palvelua kasvaa. Tilanteeseen voidaan sitten tarttua yksilöllisellä, oikea-aikaisella asiakaspalvelulla. Erilaisten toimien vaikutuksia voi seurata esimerkiksi asiakasvaihtuvuudella (churn rate).

Tunnistaa myyntitrendejä ja tutkia, miten hinnoittelu vaikuttaa myyntiin.
Tämä on hyödyllistä varsinkin tuotteissa ja palveluissa, joiden hinnoittelumalli on monimutkainen ja sisältää monia muuttujia. (Vähemmän hyödyllistä, jos tuotteella tai palvelulla on yksi hinta, jota voi nostaa tai laskea. Tämän vaikutus myyntiin on usein melko ilmeinen.)

Parantaa toiminnan tehokkuutta.
Analytiikka antaa erinomaiset keinot tutkia, mitä yrityksen prosesseissa todella tapahtuu. Tämä voi erota huomattavasti siitä, mitä prosesseissa kuvitellaan tapahtuvan ja tarjota näin keinoja tehostamiseen. Yksi analytiikan perinteinen sovellusalue onkin liiketoimintaprosessien automaattinen mallinnus (Automated Business Process Discovery), joka analysoi prosesseista syntyvää dataa ja etsii säännönmukaisuuksia.

Priorisoida tietotulvaa.
Jos yrityksellä on enemmän toimenpiteitä vaativia asioita (vaikkapa jonottavia asiakkaita tai yhteydenottoa odottavia liidejä) kuin se pystyy kerralla hoitamaan, analytiikka auttaa järjestelemään, aikatauluttamaan ja priorisoimaan näitä järkevästi.

Kehittää sisäistä kulttuuria.
Analytiikan ei-ilmeinen etu on organisaatiokulttuurin parantuminen. Toimivat ja helppokäyttöiset analytiikkaratkaisut vahvistavat dataohjautuvaa itsepalvelukulttuuria, jossa työntekijät ideoivat, kehittävät ja selvittävät asioita oma-aloitteisesti.

Lue, kuinka asiakkaamme Kämp Collections Hotels hyödyntää reaaliaikaista näkymää liiketoiminnan lukuihin.

Mitä tiedolla johtamiseen tarvitaan

Jotta dataan ja sen systemaattiseen analysointiin perustuva päätöksenteko olisi mahdollista, täytyy muutaman perusedellytyksen olla kunnossa:

Tiedon täytyy olla saatavilla

  • Ensinnäkin tämä tarkoittaa sitä, että datalähteet täytyy tunnistaa. Mitkä eri ohjelmistot ja sovellukset keräävät dataa? Mitkä eri organisaation osastot keräävät dataa? Onko datassa päällekkäisyyksiä? Entä puutteita?
  • Toisekseen data tulee kerätä eri järjestelmistä yhteen paikkaan ja järjestellä siten, että eri datapisteiden vertailu ja yhdisteleminen on mahdollista. 
  • Vasta kun data on kerätty yhteen vertailtavaksi ja yhdisteltäväksi, voidaan ryhtyä rakentamaan analytiikkaratkaisuja, joihin data on pureksittu helposti tulkittavaan ja raportoitavaan, usein myös visuaaliseen muotoon.

Mitä sitten?

Pelkkä dashboard ei useinkaan riitä päätöksenteon tueksi. Sen lisäksi tarvitaan näkemystä, miten numeroista ja kuvaajista johdetaan suunta, joka nostaa liiketoiminnan seuraavalle tasolle.    

Onnistuneen BI-projektin askeleet

Analytiikkaprojekti muistuttaa mitä tahansa järjestelmäprojektia ainakin siinä, että tärkein onnistumisen tärkein edellytys on asiakkaan ja toimittajan sujuva yhteistyö.

Pyörää ei kannata yrittää keksiä uudelleen. Attido käyttää tositoimissa testattua ja toimivaksi hiottua ketterää, kolmivaiheista projektimallia.

BI-partnerimme

Attido ei ole sitoutunut mihinkään nimenomaiseen teknologiaan ja toimittajaan, vaan pyrkii aina tarjoamaan asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun.